Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás - ŠVP

Školní vzdělávací program

HRAJEME SI  CELÝ ROK

MOTTO:   „ Ať je jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám príma.“

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250

PSČ 756 05 Karolinka

Školní vzdělávací program mateřské školy byl zpracován v souladu s RVP PV a dalšími platnými právními předpisy.ŠVP vychází z podmínek naší mateřské školy, je povinnou součástí dokumentace mateřské školy a je veřejným dokumentem.

Tento školní vzdělávací program byl projednán na provozní poradě dne 30.8.2017 a byl předložen  zřizovateli městu Karolinka.

 

I. Identifikační údaje o mateřské škole

Název: Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Sídlo: Kobylská 250      PSČ   756 05  Karolinka

IČO: 60990431

DIČ: CZ 60990431

Statutární zástupce: Ředitel školy

Zpracovatel programu: Vedoucí učitelka MŠ          

Kontakt: 571 420 371

e-mail: materskaskolakarolinka@seznam.cz       

Zřizovatel školy: Město Karolinka  

Sídlo: Radniční náměstí 42      

PSČ: 756 05   Karolinka

Platnost dokumentu: od 4. 9. 2017

Čj. MŠ 115/2017

Aktualizace 3.9.2018

II. Obecná charakteristika školy

II.I.  Presentace mateřské školy

Mateřská škola sídlila od 2.února 1963  na Nábřežní ulici v Karolince jako čtyřtřídní škola a jesle, postupně docházelo ke snižování tříd a zrušení jeslí, od 1.1.1995 měla mateřská škola právní subjektivitu jako dvoutřídní škola.

Dne 17.6.2011 na základě usnesení z 5 .zasedání  Zastupitelstva města Karolinka podle bodu Z/5/4b, Z/5/5 a Z/5/6 byla mateřská škola sloučena se Základní školu Karolinka s názvem Základní škola a Mateřská škola Karolinka  ke dni  1.9.2011

Mateřskou školou prošla řada dětí, které i po ukončení docházky  rády vzpomínají na pobyt v mateřské škole, hlásí se k bývalým učitelům a zaměstnancům a i my jsme pyšni na to, že jsme jim všem v začátcích mohli pomoci v navozování kamarádských a přátelských vztazích, vedli je k poznávání, přizpůsobení, radostnému prožívání dětství. Toto bohatství zůstane zakotveno v našich dětech po celý život.

Filosofií naší školy je všestranně rozvíjet osobnost dítěte, vycházet z jeho pocitů a potřeb s přihlédnutím k individualitě. Posílit zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost. 

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní a širokou péči všem dětem naší školy, pořádáme sportovní akce, akce pro rodiče a děti – besídky, výlety, turistické vycházky , kurzy aj.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě šťastné,  spokojené.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti – denní pohovory o dětech, řešení problémových situací, besedy a diskuse na setkáních s rodiči.

Spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, knihovnou, divadly a jinými organizačními složkami ve městě.

Charakter budovy, okolí školy, velikost a počet tříd

Mateřská škola sídlí od 3. 10. 2011 v nově rekonstruovaných  prostorech Základní školyv Karolince. Má společný vchod se ZUŠ a ze šatny III. je propojena se ZŠ. Nachází se v prvním patře, má 3 třídy a kapacitu 72 dětí. Pracuje zde 6 učitelek mateřské školy a 4 provozní zaměstnanci. Na jednom patře jsou všechny 3 třídy, šatny, kancelář vedoucí učitelky a pomůckový kabinet. Jedna třída má svou samostatnou přípravnou kuchyňku, zbývající dvě třídy mají společnou přípravnou kuchyňku, do které je možné vejít z každé třídy. Strava se dováží ze školní kuchyně, která je společná se  ZŠ .Učitelům a ostatním zaměstnancům byl vyčleněn prostor pro přípravné práce a soukromí.

Školní zahrada je vybudována dle návrhu učitelů a potřeb dětí. Nachází se zde zahradní domek s úschovou hraček, pomůcek a materiálu,WC, 3 pískoviště,  3 houpačky na pružině herní sestavy pro věkové skupiny dětí, šplhací sestavy, multifunkční herní zařízení , malé dětské hřiště , mobiliář aj. Využíváme dle možností a rozvrhu hodin i hřiště Základní školy a objevujeme krásy přírody v okolí a údolích při vycházkách apod.

Mateřská škola má nové prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečné. Mateřská škola má dostatek pomůcek, hraček, didaktických her a materiálu Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a samy si je i ukládaly.

Děti se samy svými pracemi podílejí na výzdobě prostředí, chodby mateřské školy,  dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

III. Podmínky předškolního vzdělávání

Věcné  podmínky :

 • v mateřské škole jsou 3 třídy po 24 dětech
 •  děti jsou zařazeny podle věku:     

   I. třída          3 -4 leté

  II.třída          4 -5 leté

  III. třída         5- 6 leté

Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který je   upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel brát   samy vše potřebné pro svou hru a tvořivost. Stoly, židle i   zařízení tříd odpovídá hygienickým normám. Umývárny i   WC  jsou nově zařízeny dle hygienických norem a předpisů.

 

 • k odpolednímu odpočinku slouží dětem lehátka 
 • ve všech třídách je dostatečné množství hraček, výtvarných potřeb a pomůcek, TV pomůcek, stavebnic z PVC, ze dřeva i měkkých materiálů, které jsou průběžně obnovovány a doplňovány a pedagogy plně využívány..Části prostoru třídy jsou pokryty gumou a  koberci
 • na chodbě ke třídám  je  kabinet pomůcek - didaktických,výtvarných, tělovýchovných, pomůcek pro práci s dětmi a výzdobu , malé knihovny jsou na jednotlivých třídách.
 • ve třídách jsou klavíry a rytmické nástroje, televizory                 radiomagnetofony s CD přehrávačem  a DVD přehrávače jsou na všech třídách.Ve III. třídě věkově nejstarších děti je k dispozici počítač. Zaměstnanci mají ke své práci počítače, notebook, využívat mohou 2 kopírky a školní fotoaparát.
 • šatny jsou vybaveny šatními skříňkami pro odkládání oděvů a obuvi dětí a jsou zde i informační nástěnky pro rodiče. Další informační nástěnky se nacházejí v prostorech chodby MŠ.
 • prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i jejich rodičům

Životospráva:

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, stravování zajišťuje školní jídelna ZŠ a MŠ Karolinka
 • Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů
 • Svačíme na třídách společně, dětí se obsluhují samostatně z jídelních vozíků dle dohodnutých pravidel ,ve třídě I. s dopomocí učitelky, postupně samostatně. Obědvá se časově společně na jednotlivých třídách.
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.
 • Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci
 • Rodiče mají možnost po dohodě s učitelkou na třídě přivést své dítě do MŠ dle svých potřeb.
 • Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku / 2 hod. v dopoledních hodinách/, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky/ mráz pod –10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť.inverze apod./
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na vycházkách, hřištích města, v přírodním prostředí, ale v rámci možností i v prostorech mateřské školy, přestože nejsou velké.
 • Odpočinek a spánek dětí je zachován, všechny děti odpočívají , do spaní nikdo děti nenutí.U dětí starší věkové skupiny, kde je u některých dětí nižší potřeba spánku jsou po přečtení pohádek  vedeny rozhovory  k různým tématům, které děti samy navodí a které je zajímají. Rozhovory jsou vedeny  v tichosti a do časového úseku, který si společně stanoví, nebo dle konkrétní situace dne –spících dětí. Vedeme rozhovory o prožitcích  dne , zážitcích svých  apod.
 • Všichni zaměstnanci školy respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování.Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou přirozeným vzorem dětem
 • Děti jsou vždy přiměřeně zatěžovány v rámci jejich možností  

Psychosociální podmínky :

 • Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně.
 • Nové příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován.
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu a chování  norem , které jsou stanoveny.
 • Učitelé respektují potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování , děti nejsou neúměrně zatěžovány a neurotizovány spěchem ani nadměrnou náročností prováděných činností
 • Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Učitelé se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěra a spolupráce.
 • Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolních dětí a jejich potřebám – je dítěti tematicky blízká, pochopitelná apod.
 • Nepodporujeme nezdravé soutěžení dětí.
 • Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě v samostatných pokusech, dostatečně oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony, jsme uznalí a nepoužíváme paušální pochvaly a odsudky.
 • Mezi dětmi i dospělými rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
 • Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi a dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů
 • Učitelé se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence šikany/.

Řízení mateřské školy :

 • Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
 • Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek.
 • Vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance mezi zaměstnanci, zapojuje spolupracovníky do plnění úkolů mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
 • Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.
 • Učitelský sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.
 • Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby.
 • Vedoucí učitelka vypracovala školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.
 • Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, ZUŠ, knihovnou, Národním divadlem i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Spoluúčast rodičů :

 • Ve vztazích mezi učiteli a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
 • Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod.
 • Mateřská škola podporuje a doplňuje rodinnou výchovu .Učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Konzultační hodiny si dohodnou učitelé a vedoucí individuálně s rodiči.
 • Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.
 • Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
 • Po převzetí dítěte rodičem, opouštějí neprodleně školu

 

Personální a pedagogické zajištění

 • Učitelé mateřské školy jsou kvalifikované paní učitelky se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na předškolní vzdělávání , mají tedy předepsanou odbornou kvalifikaci a střídají se ve směnách. Jedna paní učitelka má střední pedagogické  vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na oblast sociální. Studuje předškolní pedagogiku, aby získala potřebnou kvalifikaci.

 

 • Ve třídě     I : 3 – 4  leté děti vzdělává                                            

 p.uč. Štvrtecká Lenka

 p.uč. Eggerová Kritýna

 

 • Ve třídě    II : 4 - 5  leté děti vzdělává

 p.uč. Kretíková Jarmila 

 p.uč. Šipulová Věra

 

 • Ve třídě   III : 5 -6   leté děti vzdělává

p.uč. Vachalová Dana

p.uč.Bambuchová Lenka

 

 • Hlavní kuchařka je  vyučená v oboru kuchařka.
 • Pomocné pracovnice provozu mají střední vzdělání s maturitní zkouškou a výuční list
 • Uklizečka  má základní vzdělání.
 • Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidlech
 • Učitelé se sebevzdělávají a ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně
 • Zaměstnanci mateřské školy je stmeleným ,stabilním týmem, který pracuje, jedná a chová se profesionálním způsobem ,v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými i metodickými  zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí
 • Vedoucí učitelka / včetně sebe /sleduje udržení a další růst  profesních kompetencí všech pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
 • Služby učitelů jsou organizovány tak, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti
 • Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě v rozsahu 3 hodin /u nižších pracovních úvazků /a 3,5 h u plných pracovních úvazků.
 • Specializované služby – logopedie je zajišťována základní školou Karolinka, kde je z naší strany poskytnut seznam dětí, které potřebují péči logopeda. Jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým není předškolní pedagog dostatečně kompetentní je zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky .

IV. Organizace vzdělávání

Do mateřské školy je k začátku školního roku přijato k předškolnímu vzdělávání 72 dětí do výše kapacity školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro  děti, které od počátku školního roku , který následuje po dni , kdy dítě dosáhne pátého roku věku ,do zahájení povinné školní docházky.

Zápis k předškolnímu vzdělávání je v období od 2.- 16 května

Termín a místo zápisu je zveřejněn na webových stránkách školy, v prostorech školy a vyhlášen městským rozhlasem Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy Karolinka jsou stanovena při zápisu MŠ pro jednotlivé školní roky.

Při přijetí dítěte do  mateřské školy stanoví vedoucí učitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte den nástupu do školy, dny docházky, délku pobytu a způsob a rozsah  stravování a plateb .

Předpisem je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání a to 250,- Kč . Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku  

Děti jsou zařazeny do tříd podle věku dle data narození.

Třídy jsou s celodenním provozem .

Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte.

Každá třída zpracovává svůj Třídní vzdělávací program. Při jeho tvorbě vycházejí učitelky z cílů Školního vzdělávacího programu a dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy.

Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů ve třídě.

 • příprava dětí na pobyt venku  / oblékání a svlékání /
 • pobyt venku / vycházky , pobyt na školní zahradě, hřišti, apod./
 • společný oběd, vedení stolování, hygiena
 • příprava na odpočinek dětí / převlékání , ve III. třídě vedení a nabídka her a činností/
 • provádí individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími  potřebami
 • věnují se dětem, které mají potřebu uchýlit se do koutku a neúčastnit se společných činností

V I. třídě paní učitelky převážně vytváří u dětí základní hygienické , společenské a pracovní návyky, adaptují děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Hrami, říkankami, písničkami rozvíjí základní komunikační dovednosti, zvýšenou pozornost věnují správné výslovnosti dětí  a postupně zahrnují aktivity a činnosti směřující k systematické práci / hře/ dětí.

Ve třídě II. a III   jsou vzdělávací činnosti pravidelné, všestranné. Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjí jeho osobnost , zaměřují se na komunikační a sociální dovednosti. Ve třídě III jsou děti cíleně připravovány na vstup do školy.  Nadaným dětem i dětem se zájmem o kroužky výtvarné, taneční ,hudební je nabízena možnost přihlásit se a navštěvovat je v ZUŠ Karolinka, se kterou máme dobrou spolupráci a sídlí přímo v budově školy ve II. patře.

Organizujeme i nadstandardní aktivity pro děti předškolní ze III. třídy  – lyžařský kurz v zimním období dle sněhových podmínek v lyžařských střediscích v blízkém okolí.

Provozní doba mateřské školy:

6,30 – 15,30 pro děti s celodenní docházkou

Odchod dětí domů po obědě s polodenní docházkou je do 12,30 hod.

 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí   

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného ŠVP v následujícím základním denním režimu:

6:30  -   8:15      doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětíučitelům k předškolnímu vzděláváníspontánní činnosti / námětové, konstruktivní,didaktické, pracovní,hudební, výtvarné/ individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:00   - 8:30          hygiena, svačina

8:30   - 9:00          návaznost na ranní činnostI

9:00  -  9:45    řízené zdravotně preventivní pohybové aktivityřízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a   vzdělávánídětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

10:00 – 11:30       pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou s přírodními jevy a s okolním světem(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy

11:30 – 12:00    oběd a osobní hygiena dět

12:00 – 14:00    spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

14:00 – 14:15    hygiena, převlékání

14:15 – 14:30    odpolední svačina

14:30 – 15:30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování  a započatých dopoledních aktivitách, individuální  plánované činnostidoba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

6.30  -  7.00 hod.     scházení dětí z I. třídy  ve třídě II. u Berušek

Odpoledne  se děti z I. třídy  přidělují do III.  třídy od 15,00 h v ÚT-PA 

Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Odchod dětí domů po obědě s polodenní docházkou je do 12,30 hod.

V. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program nazvaný „ HRAJEME SI CELÝ ROK“ je celoroční program Mateřské školy Karolinka. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů a cest.

Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou:

 • rozvíjení dítěte ,  jeho učení a poznání
 • osvojení s základu hodnot ,na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Rámcové cíle jsou naplňovány každodenní prací učitelů a vzdělávání směřuje k vytváření základů  klíčových kompetencí :

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Název  celoročního tématického bloku:   HRAJEME SI CELÝ ROK

Tématický blok je sestaven z deseti témat. Názvy témat jsou stejná pro tři třídy, pouze název desátého tématu je rozdílný pro III třídu vzhledem k náročnosti podtémat. Každé téma zahrnuje všech pět vzdělávacích oblastí - barevných knoflíčků .

 1. Téma:  Kdo jsem a kde žiji
 2. Téma:  Podzim
 3. Téma:  Věci kolem mě
 4. Téma:  Vánoce, advent
 5. Téma:   Zima
 6. Téma:   Svět pohádek
 7. Téma:   Kdo, co dělá
 8. Téma:   Jaro
 9. Téma:   Všechno kvete
 10. Téma:   Planeta Země  /  I.třída a II.třída :                       Těšíme se na prázdniny

Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás

Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních vzdělávacích programů .

Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce:

 • Prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte
 • Smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání
 • Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností
 • Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a vědět
 • Uplatňujeme spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost , učení situační